Policlorur de Vinil

Els químics en diuen Policlorur de vinil i va ser descobert el 1.838 per Victor Regnault.
En 1.912, Fritz Klatt va posar a punt els principis de la seva fabricació industrial.
I la producció a gran escala va començar el 1.938, quan es van reconèixer les seves múltiples possibilitats d'aplicació.

D'on procedeix?

El 43% de la molècula del PVC procedeix del petroli i el 57% de la sal, font inesgotable. Es pot afirmar, doncs, que el PVC és el plàstic amb menor dependència del petroli, del qual hi ha disponibilitats limitades. D'altra banda, cal destacar que només un 4% del consum total del petroli s'utilitza per fabricar materials plàstics, i, d'aquests, només una vuitena part correspon al PVC.

Com és?

És lleuger, químicament inert i completament innocu. Resistent al foc ia la intempèrie, és impermeable i aïllant (tèrmic, elèctric i acústic), d'elevada transparència, protegeix els aliments, és econòmic, fàcil de transformar i total i fàcilment reciclable.
Sense cap dubte és el més versàtil dels plàstics, donades les àmplies i diferents combinacions possibles de la seva formulació.
Segons interessi per a cada aplicació, se li poden additivar productes que, segons ens convingui, modifiquen les seves propietats, de:
DURESA, PES ESPECÍFIC, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE, ABRASIÓ, AÏLLAMENT, ASPECTE, TRANSPARÈNCIA, APTE PER A ENVASOS ALIMENTARIS, ETC. ETC.
Així doncs, per exemple, podem trobar una pilota o una nina molt tous i una finestra o un tub de drenatge, molt durs i tots ells fabricats en PVC.

EL RECICLATGE DEL PVC

El PVC és un Materal molt versàtil i fàcil de transformar.
El PVC es pot transformar per extrusió, injecció, extrusió-bufat, calandrat, inducció, etc. Etc
El PVC és fàcilment reciclable i un cop reciclat té gran varietat d'aplicacions. Si estudiem la història del PVC veiem que el seu reciclatge és tan antic com la seva fabricació. El reciclatge del PVC és senzill tecnològicament i viable des del punt de vista econòmic, existint a Europa una important indústria recicladora.

Hi ha dos mètodes per al seu reciclatge:

• El químic
• El mecànic.

En el mètode químic dels residus es sotmeten a uns processos químics per descompondre en productes més elementals. És un procés que continua en fase de desenvolupament i perfeccionament.
Ens centrarem en el procés mecànic, que és el més utilitzat. Cal considerar dos tipus de PVC que es reciclen:

• Procedent del procés industrial (anterior al consum)
• Procedent dels RSU (residus sòlids urbans), o post-consum.

1 º .- El procedent del procés industrial:-Aquest és el procés que es desenvolupa a PLASTICOS LARROSA:

El reciclatge de les retallades industrials de PVC és la pràctica més USAL en les pròpies plantes de transformació, dut a terme des de gairebé els orígens de la fabricació d'aquest material. A més els recicladors aprofiten retalls i colades produïdes pels transformadors.
El reciclatge de PVC industrial està recolzat per nombroses indústries recuperadores que recullen, seleccionen, trituren, renten, granular i micronitzat el PVC per a la seva psterior revenda als industrials de la transformació.

2n .- El procedent dels RSU:

Existeixen dues alternatives per al seu reciclatge:

• reciclar tots barrejats, tal com es recullen.
• reciclar separadamennte per famílies. Aquest sistema és més interessant des del punt de vista mediambiental, ja que permet aprofitar millor els recursos naturals (redueix el consum de matèries primeres) i energètics.

Per al reciclatge de residus procedents dels RSU es necessita la implantació de sistemes de recollida selectiva dels materials. Aquests sistemes estan força implantats en alagunos països de la Unió Europea i ja s'estan portant a terme de forma progressiva a Espanya a través del Sistema Integral de Gestió (ECOENVES).
La quantitat de PVC i dels RSU és tan sols del 0,5%, porra el que la seva incidència en els abocadors, quan no hi reciclatge, és molt petita.
El PVC recuperat i reciclat s'empra per a la fabricació d'innombrables productes.
Algú pot dir que el PVC no es recicla?: Només els ignorants